Global Pazarlama

SON EKLENEN 6 SATIŞ VE PAZARLAMA YAZISI

Global Pazarlama

Global Pazarlama
Günümüzde gittikçe hızlanan globalleşme olgusu sonuçunda
dünyadaki rekabet faktörleri de değişmiştir. Artık dünyada geleneksel rekabet
faktörleri önemini yitirirken, kalifiye eleman, sağlam bir bilgi yapısı, etkin bir
ulaştırma yapısı ve iletişim önem kazanmaya baslamıştır. Bunların
sonucunda bazı çokuluslu işletmeler globalleşerek tam bir uluslararası
işletme haline gelmiş ve dünya şirketi olmuşlardır. Faaliyetlerini global
boyutta sürdüren işletmeler ürettikleri ürünleri dünyanın çeşitli ülkelerinde
pazara sunarlar.

 

Global pazarlamada belirleyici olan faktörler:
1-Dünyada mevcut olan pazarların homojenleşmesi

 

2-Dünyanın tüm pazarlarında uygulanacak tek bir stratejinin oluşturulması

 

3-İşletmelerin ulusal kimliğinden bağımsız uzman personel çalıştırması
olarak sıralanabilir.

 

Uluslararası bütünleşme düşüncesi global pazarlamanın özünü
oluşturur ve pazarlamacı dünyayı tek pazar olarak görür.Globalleşme dünya
pazarlarının homojenliği ve bazı mamüller için ulusal pazarlar arasındaki
farklılıkların yok olduğu varsayımına dayanır.Global pazarlamada öne çıkan
yaklaşım şudur: Mamüller ve reklam mesajı homojendir. İşletmeler,dünyanın
her yerine yönelik ürünler üretir.

 

Global pazarlama ve global rekabette üzerinde durulması gereken bir
konu,uluslararası rekabetin ne anlama geldiği konusudur.Porter,uluslararası
rekabet kavramından ekonomilerin değil endüstrilerin algılanması gerektiğini
belirtmiştir.Çünkü,bir işletme aynı sektörde faaliyet gösteren diğer
işletmelerle dünya çapında rekabet etmektedir.Böylece endüstriler
globalleşmekte yani globalleşme endüstrilerde meydana gelmektedir.

 

Global Pazarlama Stratejisi
Global pazarlama yaklaşımında, pazarlama ilkeleri dünya çapında
uygulanır.Global pazarlama stratejisini,özellikle çokuluslu işletmeler bütün
dünyada kulanırlar. Sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi vb.farklılıklara rağmen,
belirli bir marka malın, belirli bir reklam sloganıyla dünyanın heryerindeki
piyasalarda pazarlanmasıdır.

 

Global pazarlama stratejisinin beş temel unsuru aşağıdaki gibi
sıralanabilir:

1-İşletmenin dünyadaki başlıça pazarlara büyük oynaması,
2-Öz ürünün standardizasyonu,
3-Yüksek katma değerli faaliyetlerin az sayıda ülkede yoğunlaştırılması,
4-Tüm pazarlara yönelik olan bir pazaralama programının uygulanması,
5-Ülkeler arasında bütünleşmiş rekabet stratejilerin uygulanması.

 

İşletmenin dünyadaki başlıca pazarlarda büyük oynaması bir yandan
işletmeye yabancı pazarlara girebilme konusunda üstünlük sağlarken diğer
yandanda pazarlama gücünü geliştirmek için önemli bir fırsat sağlar.Tüm
pazarlara yönelik olan bir pazarlama programının uygulanması hem
maliyet,hem de etkinlik ve verimlilik avantajı sağlar.Ülkeler arasında
bütünleşmiş rekabet stratejilerinin uygulanması ise ayrıntılı rekabet
analizlerinin yapılması ve değişik pazar bölümlerindeki fırsat ve tehditlerin ön
görülmesi imkanını verir.